Με την υπ’ αριθ. 87/2018 ΔΙΑΤΑΞΗ του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), αναγνωρίσθηκε το Σωματείο υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ BLOCKCHAIN», στην αγγλική «HELLENIC BLOCKCHAIN HUB», με τη συντομογραφία «Η.Β.Η.», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, του οποίου σκοπός, σύμφωνα με το καταστατικό του, είναι ιδίως:

α) η μελέτη, προαγωγή, προβολή και διάδοση των τεχνολογιών blockchain – DLT (Distributed Ledger Technology), στον ιδιωτικό, και στο δημόσιο τομέα, προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας και κοινωνίας εν γένει,

β) η οργάνωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών οργανισμών, επιχειρήσεων, φορέων και υπηρεσιών, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, που, είτε ήδη διατηρούν σχέση απασχόλησης, είτε προτίθενται να αποκτήσουν στο μέλλον, και θέλουν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες blockchain – DLT,

γ) η ανάδειξή του ως θεσμικού Συμβούλου της Πολιτείας και σε διεθνές επίπεδο για τη χρήση αποκεντρωμένων τεχνολογιών blockchain – DLT.

Καταστατικό Σωματείου Ελληνικός Κόμβος Blockchain (εδώ)

Απόφαση αναγνώρισης Σωματείου – Διάταξη (εδώ)

Αναγνώριση Σωματείου (εδώ)